Inlägget gjort

Introduktion till gasmätning

Gasmätning är viktigt inom alla områden och med de nya produkterna från Dräger (Pac 6000, Pac 6500 och Pac 8500) kan man nu får ännu mer exakta resultat. Den stora nyheten är att Pac 8500 klarar av att mäta två gaser. Dessa används för din arbetsplats säkerhet.

Enligt arbetsmiljöverket ska arbetsplatsens utformning anpassas till säkerhet vid användning och hantering av gas. Det krävs att det finns både dektorer och larmanordnnigar i den omfattning anpassats efter lokalens storlek. Larmen ska höras av alla som berörs och dem ska testas minst en gång varje kvartal.

Företag ska även förebygga ohälsa som följd av exponering för dessa ämnen och att föreskrifter gäller där luftföroreningar kan uppstå enligt de hygieniska gränsvärdena. Det finns tre olika värden att känna till. Det hygieniska gränsvärdet är gränsen för genomsnittshalten av luftföroreningar i andningsluften och är beräknad som ett tidsvägt medelvärde. Nivågränsvärde är bindande och får inte överskridas då det är gränsvärdet för exponeringen under en 8 timmars arbetsdag. Korttidsgränsvärde är gränsen för exponeringen under en referensperiod som skiftar beroende på ämne. Vanligast är en referensperiod på 15 minuter.

De olika mätenheterna som uppkommer vid mätning förklaras i listan nedan.

%LEL lowest explosion limit
%UEG undre explosionsgräns
Vol % andelen procent gas av en volym.
Kan användas vid mätning av brännbara gaser, oftast i en processmiljö men främst vid all syremätning och vid de flesta koldioxiddetekteringarna.

 

ppm parts per miljon
100 vol% motsvarar 1 miljon ppm.
1 vol% = 10000 ppm
Denna mätenhet används för mätning av gaserna H2S och CO
CAS-nr Ämnets internationella identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service

 

Brännbara gaser

Brännbara gaser finns det många av. Det som definierar en brännbar gas är att den tillsammans med luft kan bilda en antändbar gasblandning. Man skiljer på gaser som är lättare än luft t.ex. vätgas och gaser tyngre än luft som t.ex. propan/gasol. Alla brännbara gaser innehar ett unikt brännbarhetsområde. Med det menas den halt som krävs tillsammans med luft för att det ska bildas en explosion.
Några gasers brännbarhetsområde finnes i listan nedan.

Metan: 4.4 vol%
Etanol: 3.1 vol%
Propan: 1.8 vol%
Bensin: N/A
Hexan: 1.0 vol%

De flesta gaserna finns runt omkring oss oftare än vad vi tror, därför är det viktigt att känna till deras egenskaper och vad som kan bli konsekvenserna av dem ifall man inte mäter och kontrollerar halterna.

Syre, O2

Syre klassas inte som en brännbar gas men då den är en del i processen för att antändning ska uppstå. Syrgashalten i luften påverkar antändningstemperatur, brinnhastighet och temperaturen i branden. Det finns även en risk vid förhöjd syrehalt då det påverkar brännbarhetsområdet för att koncentrationen är högre. En normal syrenivå ligger på 21%, om denna bara
ökar någon procentenhet fördubblas brand hastigheten. Vid en ökning av ytterligare 20% med en total halt på 40% är brinntiden 10 gånger så stor.
Dock är syre livsviktig och finns överallt runt om oss. Den är även en del av tillverkningen av vissa kemikalier och ses som ett starkt oxidationsmedel. Men då den är en så stark komponent vid explosioner det även ytterst viktigt att detektera avsaknaden av syre.

Svavelväte, H2S

Svavelväte är en mycket giftig gas som förlamar luktsinnet vid 15ppm, skapar lungödem vid 300ppm samt gör en andningsförlamning som en följd av hjärnskada vid 500ppm. Gasen klassas som tyngre än luft och är färglös. Den uppkommer naturligt med gas och olja och blir en restprodukt vid nedbrytning av svavelprodukter, behandling med svavelprodukter samt vid brytning och raffinering av svavelhaltiga malmer.

Kolmonoxid, CO

Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning och förekommer vid storskaliga förbränningsanläggningar, förbränningsmotorer etc. Det är en färg- och luktlös gas som är oerhört giftig. Inandning av kolmonoxid orsakar så kallad inre kvävning och endast en låg halt förorsakar syrebrist i kroppen.

Svaveldioxid, SO2

Svaveldioxid är blekmedel för vissa livsmedel samt olja och kan finnas som ett tillsatsmedel i mat som förhindrar att den oxiderar och blir brun. Gasen används vid tillverkning av sulfitmassa, svavelsyra men även vid förarbetet av formarna vid aluminiumgjutning. Den är även en biprodukt vid brytning och raffinering av svavelhaltiga malmer såsom svavelväte.

Ammoniak, NH3

Ammoniak är en neutralisator av syror och ett kylmedium. Bildas vid tillverkning av konstgödning (ammoniumnitrat), Salpetersyra, Urea, Hydrazin & HCN (Vätecyanid) och andra kvävebaserade substanser men kommer även från höns- & svinavföring.

Kvävedioxid, NO2

Kvävedioxid bildas vid all slags förbränning ur luftens kväve och syre. Kvävedioxid är en nitrös gas vilket innebär att det ofta är ett arbetsmiljöproblem där svetsning, skärbränning och spräning pågår. Denna gas är farlig då den påverkar lungorna vid låga halter. Vid höga halter uppkommer lungödem som först upptäcks efter en symptomfri period på upp till 36 timmar.

Klor, CL2

Klor är ett rengörings- och defektionsmedel som även används vid blekning av textil och papper samt vid rening av vatten. Det är även ett neutraliseringsmedel för basiska lösningar och huvudingrediens vid tillverkning av klorerade ämnen och klassas som tyngre än luft

Koldioxid, CO2

Koldioxid finns naturligt i atmosfären på en nivå på cirka 300ppm. Den är en restprodukt vid förbränning av organiska ämnen samt vid jäsning och förruttnelse. Används vid förpackning av livsmedel, som kylmedium samt som släckmedel. Koldioxid är tyngre än luft då det tränger undan syret.

Så för att undvika riskerna som finns vid användning av bland annat dessa gaser behövs mätningar göras.
Vi har ett stort utbud av gasmätare och hjälper er gärna vid frågor och funderingar!

 

 

 

(Artikeln är baserad på information från Dräger)