Inlägget gjort

Radonsäsongen närmar sig – detta gäller

För att upptäcka radon krävs det mätning. Strålsäkerhetsmyndigheten har skapat metodbeskrivningar för hur man mäter radon i bostäder och på arbetsplatser främst i syfte för att kunna använda som underlag för myndighetsunderlag men även för att hitta var markradon tränger in i en byggnad.

Tillvägagångssätt för radonmätning

Radonmätningen bör pågå under eldningssäsong som är ungefär mellan 1 oktober och 30 april. Mätning behöver göras i minst två månader för bästa resultat. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Mättiden

Hur länge man mäter är viktigt då radonhalten ofta varierar både under dygnet men även med årstiderna. Dessa variationer kan bero på temperatur, vindförhållanden, ventilationssystemet m.m. Därför bör mättiden vara minst 2 månader för att det ska visa ett tillförlitligt resultat av årsmedelvärdet. Kortare mättid är möjlig men då klassas resultatet enbart som rådgivande.

Ej giltigt resultat för evigt

En ny radonmätning bör göras med jämna mellanrum då radonhalten påverkas av vissa faktorer som kan ändras under tidens gång. Såsom boendevanor, ventilation och eventuella nya vägar för radonen att ta sig till ytan, exempel, sättningar i huset som bildar sprickor i grunden.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att det görs en ny mätning om:

  • Det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.
  • Det har gjorts en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden.

Radon i bostäder

Vid mätning i bostadshus är syftet att se om värdet ligger högre än Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft. Om detta är fallet bör eller ska man vidta åtgärder för att få ner halten. Både mätningen samt åtgärder är fastighetsägarens ansvar. Dock kan kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd be om mätning vid behov.

Det uppskattas finnas cirka 400 000 bostäder i Sverige där radonhalten är högre än riktvärdet enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Alla småhus behöver göra mätningar för att upptäcka dessa överskridande halter. Alla lägenheter på bottenplan i flerbostadshus behöver uföra mätningar samt i vissa lägenheter som ej är belägna på bottenvåningen. Från detta resultat kan vidare beslut tas om fler mätningar är av behov.

Radon på arbetsplatser

På arbetsplatser är det Arbetsmiljöverket som har tillsynsansvaret, och de har också utfärdat hygieniska gränsvärden. Arbetsgivaren har ansvaret för att de hygieniska gränsvärdena inte överskrids. De hygieniska gränsvärdena är uttryckta som radonexponering till arbetstagarna, det vill säga genomsnittlig radonhalt som arbetstagaren utsätts för multiplicerat med den tid som arbetstagaren är exponerad. Detta innebär att höga radonhalter kan accepteras i lokaler där arbetstagare endast vistas tillfälligt. Det är ändå radonhalten som mäts, och utifrån denna mätning tillsammans med en uppskattning av hur lång tid arbetstagaren vistas i olika lokaler görs en enkel beräkning av exponeringen.

Tillsynsansvaret på arbetsplatser ligger på Arbetsmiljöverket men de har även utfärdat hygieniska gränsvärden som arbetsgivaren har ansvar över att dem inte överskrids. De hygieniska gränsvärden är uttryckta som radonexponering vilket innebär genomsnittlig radonhalt som arbetstagaren utsätts för multiplicerat med exponeringstiden. Detta betyder att höga radonvärdet är godkända i lokaler där lite tid spenderas.

Då många arbetsplatser har tidsinställd ventilation som bara går när folk är där kan radonhalten gå upp kraftig de timmar som ventilation inte är aktiv. Detta innebär att en integrerande mätning kan ge en överskattning av radonhalten som människorna utsätts för.

En så kallad orienterad mätning utförs under minst två månader. Om denna mätning visar ett högt värde samt att det ligger en misstanke om överskattning kan detta kontrolleras med ett radoninstrument som visar tidsupplösta värden. Därefter kan en bra uppskattning av radonexponeringen göras.

Radon i lokaler som är både arbetsplats samt allmän lokal

I skolor, förskolor och vissa andra lokaler gäller Folkhälsomyndighetens riktvärde för eleverna men även Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde för de anställda. När dessa vården är satta kan man anta att exponeringen till arbetstagarna är tillräckligt låg.

Behöver du en radonmätare till din mätning?
Klicka här för att se vårt utbud av mätare https://kimo-prod.pixeltokig.se/radonsasongen-narmar-sig/

 

Källa: strålsäkerhetsmyndigheten, 2017