Inlägget gjort

Varför ska vi Energibespara?

Det finns många anledningar till varför vi ska ta ett större ansvar för vår miljö. Detta kan göras via energibesparingar. Detta gynnar inte enbart miljön utan även företaget i sig.

På EU nivå finns ett antal olika krav när det kommer till energibesparingar. Dessa ska alla länder ingående i EU sträva mot för att få en mer hållbar miljö. EUs mål år 2020 för klimatförändringar och hållbar energiförsörjning är att

 • Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990
 • Minska energianvändningen med 20% genom bättre energieffektivitet
 • 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor
 • Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %
 • Andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10%
De svenska klimat- och energimålen

Genom dessa krav har ett antal direktiv uppkommit. Angående Sverige så ska landet bli 20% mer energieffektivt år 2020 och detta med hjälp av energieffektiviseringsdirektiver, EED.

 • Andelen förnybar energi 2020 ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen
 • Andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent effektivare jämfört med 2008
 • Energianvändningen 2020 ska vara 20 procent effektivare jämfört med 2009
 • Utsälppen av växthusgaser ska 2020 vara 40 procent lägre än 1990 (gäller verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utssläppsrätter)
 • Nettonollutsläpp senast 2045 jämflrt med 1990, varav minst 85 procent av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige
 • 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser för inrikes tranporter exklusive inrikes flyg till 2030 jämfört med 2010

Energikonsumtion i industrin

I Sverige idag används runt 5% av den totala energiförbrukningen inom industrin för att driva ventilationen och det går åt 10% av energin i industrin att driva vacuum och tryckluftsproduktion. Detta är en del av energiförbrukningen som kan förbättras och minskas enormt. Genom att implementera en energibesparingsstrategi kan en upp till 30% besparing uppnås. det går åt 10% av energin i industrin att driva vacuum och tryckluftsproduktion

Vad vinner företagen?

När man ser på företagsnivå finns det många aspekter man vinner på om man satsar på att energibespara. Man förbättrar ofta det ekonomiska resultatet inom företaget och man höjer även byggnadens energiprestanda. Detta i sin tur höjer imagen på företaget samt att man på ett större sätt bidrar till att klimatmålet uppnås och att naturresurserna sparas. Inte nog med att energiprestandan höjs på byggnaden, det höjer även värdet på fastigheten. Detta då det inte är omöjligt att Sverige följer USAs exempel som har lagstadgat att fastighetens energiprestanda skall ingå i balansräkningen.

Energimål 2030

Dessa mål är relativt korta då vi snart går in i 2019 vilket medför frågan, vad är nästa mål? Till 2030 har EU satt mål på att energieffektiviteten ska ha ökat med 30%, för att enbart nämna ett.

Så anledningarna är många varför företag ska energibespara. Företaget vinner en bättre image samt ekonomiska fördelar samtidigt som man hjälper till för en bättre jord.
Vi på KIMO tillhanda håller produkterna som gör så att ert företag kan uppfylla en energibesparingsstrategi. Kontakta oss för mer information!

 

Källa: Energimyndigheten, 2018.