Inlägget gjort

Åtgärder för energibesparing

Energibesparingar är alltid aktuellt och inte minst just nu. Det finns många åtgärder som kan göras för att spara på energin i olika situationer.

Lufthastigheten inne i en lokal har en betydelse. Lägsta möjliga lufthastighet runt 2-3 m/s är att föredra, men ibland måste man gå upp till ca 10m/s, till exempel i fläkttrummor. Ett annat tips är att skapa rejält avrundade kanter vid inlopp till exempel i fläkttrummor eller luftintag. Man ska i största möjliga mån undvika riktningsförändringar men om de är oundvikliga se då till att innerhörnen är avrundade. Undvik även nät och galler i luftströmmens väg. Stag, spjäll och dylikt skall vara så tunna som möjligt och vara vända med den tunna sidan mot luftströmmen. Insidan på trummor och kanaler där luften strömmar fram, skall vara så slät som möjligt och fläktbladen skall vara släta och rena. Man bör inte ha tak eller huvar framför fläkttrummornas utlopp men om det inte går att undvika är det viktigt att kanterna är rundade och att det finns gott om plats för luften när den skall byta riktning för att komma ut förbi taket eller huven.

Åtgärder för energibesparing i befintlig ventilation

Vid en redan befintlig ventilation finns fortfarande enormt mycket man kan göra för att energibespara. Det handlar i stort om ett kontinuerligt arbete, inte en engångsföreteelse. Man kan spara mycket på regelbunden rengöring, att inte punktera undertrycksmetoden samt felsöka och täta trasiga kanaler för att minska på möjliga läckor. Det hjälper även att kontrollera spjäll och luftintag och kontrollera samt utöka regelbunden styrning och givare.

Ombyggnad och kompletteringar

Vid en ombyggnation av en ventilation finns det vissa saker att tänka på för att optimera sin energianvändning till de mindre. Reglera ventilation och värme så att de samverkar samt passa på att förbättra systemet för kapacitetsreglering. Logga tryck, temperatur, differenstryck och flöde för att få en uppfattning om ventilationens skicka. Därefter kan man bygga om för att minska strömningsförlusterna genom att t.ex byta ut gamla fläktar.

Åtgärder för energibesparing i nya anläggningar

I nya anläggningar gäller liknande åtgärder som vid befintliga. Regelbundna rengöringar, kontroller av spjäll och luftintag samt kontroll av styrning och givare men även att man inte ska punktera undertrycksmetoden.

Att tänka på vid byggandet av nya anläggningar är att konstruera anläggningen för låga lufthastigheter samt lågt strömningsmotstånd. Man ska använda frekvensstyrda elmotorer och alltid övervaka och logga temperatur, tryck, differenstryck samt flöde för att ha kontroll över energiåtgången.

Exempel på detaljer som ger onödiga energiförluster

Det finns många ställen där energiförluster kan förekomma utan att man uppmärksammar det. Kraftiga strömningsförluster kan ske på grund av nedsmutsade galler och skräp framför öppningar vilket resulterar i en blockering. Vanligt förekommande är nedsmutsade skyddsgaller som stryper luftflödet vilket ökar energiförbrukningen. Platsbyggd takhuv med vassa kanter och trångt utlopp eller trång huv framför utblås ger onödig strypning. Fastrostat och trasigt jalusispjäll ger även dem onödiga strömningsförluster. Ännu en faktor att hålla koll på är att vippspjäll på stegfläkten skall antagligen vara helt stängt eller helt öppet. Har detta spjäll fastnat i något mellanläge så ger det ett onödigt motstånd.

Genom att regelbundet gå igenom dessa problem  eller lägga en tanke på vid nybyggnad kan resultera i enorma energibesparingar.

 

För mer information inom ämnet kontakta oss på KIMO på info@kimo.se

Inlägget gjort

Byggnader ska ”andas” med ventilationssystemet

För att uppnå en energieffektiv byggnad är det viktigt att konstruktionen blir så lufttät som möjligt, annars förloras isolationsförmågan, komforten minskar och energiförbrukningen ökar markant. Genom att utföra en täthetsprovning kan byggnadens kvalitet med avseende på lufttäthet bestämmas. Provningen går att genomföra under byggprocessen eller efter att huset är färdigbyggt.

Täthetsprovning är ett sätt att identifiera dolda fel och brister som kan leda till oönskade energiförluster i byggnader. Den främsta anledningen till att genomföra en täthetsprovning är för att hitta felaktigheter innan de hinner orsaka stora skador som kan leda till höga reparationskostnader.

Varför utförs mätning av byggnaders täthet?

Det finns många orsaker till varför man vill utföra en mätning av tätheten av en byggnad. Denna mätning kan hjälpa en att kolla på energianvändningen, se över fuktintrång, kvalitén på luften samt olika parametrar såsom drag, ljudisolering etc. som bidrar till ibland förödande konsekvenser om inget görs.

Hur gör man en mätning?

Enklaste sättet att mäta byggnaders lufttäthet är med ett diagnostiskt verktyg kallat en ”Blower door”. Denna består av en kraftfull fläkt tillsammans med en 2-kanal mycket noggrann tryckmätare. Hela systemet är kalibrerat tillsammans för att ge extrem noggrannhet.

Vanligtvis placeras utrustningen i ett dörruttag och beroende på hur man vänder fläkten kan man i byggnaden  skapa ett under- eller över-/tryck. Tryckdifferensen tvingar luft genom samtliga håligheter i klimatskalet och man kan i fläkten mäta ett luftflöde.

Finns det krav att följa gällande lufttäthet?

Något explicit krav på lufttäthet finns inte i Sverige, Finland, Norge eller Danmark. Dock finns det krav på Specifik energianvändning som är beräknat i Finland, Norge och Danmark och uppmätt i Sverige.

Hur bra är en Blower door?

”Blower door” mätningar kan användas för att uppskatta den naturliga infiltrationen hos byggnaden. Trots att en ”Blower door” inte mäter det verkliga infiltrationsflödet kan mätresultaten tillsammans med matematiska modeller användas för att beräkna värden av infiltrationen. Tryckprovning gör man för att bestämma byggnadens täthet, alltså oönskad luftinfiltration. Innan tryckprovning kan utföras måste man göra ett antal förberedelser för att provningen skall bli korrekt enligt Standard EN 13829/2000.

Vilken utrustning krävs?

BlowerDoor från Retrotec är ett av de bästa och mest användarvänliga systemen för täthetsprovning av byggnader. En automatiserad testprocedur i den medföljande programvaran gör Retrotec Blower Door till det kompletta systemet för besiktning. Blower Door utsätter byggnaden för både över- och undertryck och mäter luftflödet vid flera olika tryck för att simulera alla de olika prövningar byggnaden utsätts för i varierande temperatur- och vindförhållanden.

Retrotec har tillverkat Blowerdoors i över 30 år och är världens ledande tillverkare av fläktar och system för täthetsprovning. Det innebär en testad och väl fungerande professionell lösning inklusive programvara, support och gediget kunnande. Tryckprovning med Blower-Door kan med fördel kompletteras med termografering med en värmekamera som visar snabbt och tydligt var det finns täthetsproblem och brister i byggnadens isolering.

Med den medföljande mjukvaran FanTestic utför man enkelt ett komplett autotest med efterföljande rapportering på Svenska. Ett test kan innefatta över 100 mätpunkter över ett stort tryckområde med både inledande och efterföljande nollpunktskalibreringar. Detta för att man skall få ett tillförlitligt resultat i enlighet med SS-EN ISO 9972:2015. Grafen visar byggnadens täthet vid olika tryck. Efter tryckprovning beräknas tätheten och redovisas i l/s/m2 vid 50 Pa.

På KIMO hittar du produkterna för att din täthetsprovning ska blir så lyckad som möjligt.
Klicka vidare för att se vårt utbud.

Vid frågor, kontakta oss via vår chatt eller på telefon 031-134980